ASDinfoWales – Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig

Mae’r Tîm Datblygiad ASD Genedlaethol, sydd wedi ei gynnal gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn partneriaeth â Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn cefnogi a chydlynu datblygiad Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (GAI) newydd ar draws Cymru. 

Ym mis Mawrth 2016, cyhoeddodd Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol buddsoddiad £6 miliwn yn natblygiad GAI dros Gymru. Ym mis Ebrill 2017, cyhoeddodd Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd y Cyhoedd ariannu ychwanegol gan gymryd y cyfanswm at £13 miliwn. Lawnsiwyd y GAI cyntaf ym Mhowys yng Ngorffenaf 2017 gydag ardaloedd yn Ne-ddwyrain Cymru yn lawnsio ym Medi/Hydref 2017. Bydd y tair ardal sy’n weddill (Gogledd, Gorllewin a De-orllewin Cymru) yn lawnsio eu GAI yn ystod 2018. 

Pam ydyn ni’n datblygu Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig? 

Dwedodd unigolion, rhieni a gofalwyr Awtistig wrthom eu bod nhw angen mwy o gymorth. Dwedon nhw na allent gael mynediad at wasanaethau oherwydd dydyn nhw ddim yn bodloni’r meini prawf cymhwyster. Medden nhw eu bod nhw eisiau cymorth gyda: 

 • Materion ymddygiad 

 • Materion emosiynol megis pryder a dicter 

 • Datblygu sgiliau cymdeithasol a byw dyddiol 

 • Ennill mynediad at weithgareddau hamdden a adloniadol 

Fe ddysgon ni bod oedolion a phlant awtistig a bywydau eu teuluoedd wedi eu heffeithio o ddifri oherwydd iddynt fethu ennill y cymorth gywir, We learnedthatautisticadultsandchildrenandtheirfamily’slivesareseverelyaffectedbecausethey can not access the correctsupport, thatmanycan’tleave the houseon a dailybasisandthatparentsandcarersfeelhighlystressed. 

Fe glywsom hefyd bod llawer o oedolion sy’n meddwl bod awtistiaeth o bosib ganddynt yn ei ffeindio’n anodd i ennill fynediad at asesiad ar gyfer hwn. 

Beth fydd y gwasanaeth yn darparu? 

Bydd y gwasanaeth yn darparu asesiad ddiagnostig i oedolion ag awtistiaeth (weithiau gyda gwasanaethau eraill ar y cyd), cymorth a chyngor i blant, oedolion a’r rhai sy’n eu cefnogi. 

Rhiant ydwyf i blentyn sydd ag awtistiaeth – beth fydd hwn yn golygu ar fy nghyfer i? 

Bydd y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Awtistiaeth yn cefnogi rhieni a gofalwyr drwy ddarparu cyngor a chymorth, cyfeirio at wasanaethau eraill a chyflwyno rhaglenni i bobl ifanc. Bydd hwn yn cynnwys cymorth a chyngor i helpu rheoli anawsterau megis: 

 • Problemau cysgu 

 • Materion sy’n ymwneud â bwyta 

 • Ymddygiad heriol 

 • Pryder 

 • Datblygu sgiliau cymdeithasol 

Lle bo angen, o bosib fydd y wasanaeth hefyd yn gweithio gyda staff eraill sydd wedi eu hymwneud â’ch plentyn megis staff ysgol neu ymwelwyr iechyd er mwyn sicrhau eich bod chi a’ch plentyn yn derbyn cymorth a chyngor cyson. 

Bydd rhieni a gofalwyr yn medru hunan-gyfeirio at y gwasanaeth (fe glywson ni nad yw angen gweithwyr proffesiynol i’ch cyfeirio ar gyfer cymorth yn gweithio i chi). 

Oedolyn ydwyf sydd ag Awtistiaeth – beth fydd hwn yn golygu ar fy nghyfer i? 

Byddwch yn medru ennill cymorth oddi wrth y gwasanaeth heb orfod angen cael eich cyfeirio gan rywun arall. Bydd staff yn y gwasanaeth yn medru eich darparu gyda chymorth a chynger mewn perthynas â; 

 • Phryder 

 • Sgiliau cymdeithasol 

 • Ennill mynediad at weithgareddau hamdden a adloniadol 

 • Datblygu eich sgiliau byw dyddiol (megis talu biliau, siopa a choginio) 

 • Ennill mynediad at wasanaethau eraill megis gofal iechyd a chymorth cyflog 

 • Neu anawsterau eraill efallai rydych yn profi 

Os ydych yn oedolyn ac yn meddwl fod gennych awtistiaeth ond heb ddiagnosis, bydd y gwasanaeth yn medru cynnig asesiad awtistiaeth i chi os fynnwch hi. 

Sut ydy hwn wedi gweithio mewn llefydd eraill? 

Dydyn ni ddim yn credu bod gwasanaeth Genedlaethol i bob oed unrhywle arall yn y Byd. Rydym yn cyffrous iawn amdani. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwrando ar yr hyn mae unogolion awtistig a’u rhieni a gofalwyr wedi dweud wrthom beth mae’n nhw angen i wella eu bywydau o ddydd i ddydd ac mae wedi buddsoddi’r ariannu sydd ei angen i’w cyflawni The Welsh Governmenthavelistened to whatautisticindividualsandtheirparentsandcarerstoldustheyneeded to improvetheirday to daylivesandhaveinvested the fundingneeded to deliver it. 

Mae adnodd unigryw arall gennym yng Nghymru – ein tîm! Rydym yn cefnogi creadigaeth y Gwasanaeth Awtistiaeth Integreiddio, gan ddatblygu adnoddau newydd i helpu unigolion awtistig a rhieni/gofalwyr, a gweithio’n galed i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth awtistiaeth. 

Sut wyddaf pryd mae’r gwasanaeth ar agor a sut i ennill mynediad ati? 

Byddwn yn eich diweddaru drwy ein gwefan www.ASDinfoWales.co.uk, a thrwy trydar a facebookASDinfoWales. Byddem hefyd yn sicrhau bod ysgolion, Meddygon Teulu a sefydliadau gwirfoddol yn ymwybodol. 

 

Be the first to review this item!


Bookmark this

07 Aug 2019


By ASDinfoWales
Share & Bookmarking
Advertisement