Canllawiau NICE a Darganfod Awtistiaeth – Yr Hyn Dylsech Wybod

 

 

 

 

 

Yn Therapi Lleferydd Llundain, rydym yn meddwl taw’r gorau ydy osgoi terminoleg ddryslyd. Dyna pham rydym yn defnyddio Saesneg plaen a chynnig esboniadau syml o rai o’r jargon ddryslyd gaiff ei daflu o gwmpas pan rydych yn dechrau rhyngweithio gyda gweithwyr broffesiynol gofal iechyd. 
 
Gyda hynny mewn golwg, am y cyntaf yn ein cyfres newydd o flogiau, rydym yn edrych ar Ganllawiau NICE. Efallai rydych wedi clywed amdanynt, ac efallai gwyddoch hyd yn oed eu bod nhw’n eithaf pwysig, ond beth ydyn nhw yn union? A beth sydd ganddynt i’w ddweud am asesiad a diagnosis awtistiaeth? 
 
Canllawiau NICE wedi eu Hesbonio 
 
Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn darparu canllawiau a chyngor genedlaethol at ymarferwyr gofal iechyd a chymdeithasol er mwyn gwella ansawdd gofal iechyd a chymdeithasol. Mae hefyd yn rhoi ar waith safonau ansawdd a metrigau perfformiad i gadw ymarferwyr mewn ffocws ar gyflawni’r canlyniadau iechyd gorau bosib.  
 
Mae canllawiau NICE yn bodoli i’ch amddiffyn – y bobl sy’n dibynnu ar wasanaethau gofal iechyd ar gyfer eich lles chi, a lles eich teuluoedd. Maent yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn gorchuddio ystod eang o bynciau, gan gynnwys argymhellion ar ddiagnosis, ymyriadau, a thechnoleg, yn ogystal â llawer eraill. 
 
Canllawiau NICE a Darganfod Awtistiaeth 
 
Mae Canllawiau NICE yn nodi gall y pethau canlynol fod yn arwyddion o awtistiaeth yn eich plentyn: 
 
·  Problemau gydag lleferydd; 
 
·  Siarad yn gyfan gwbl am bethau sydd o ddiddordeb iddynt; 
 
·  Problemau yn deall ac ymateb at fynegiadau , iaith corfforol neu deimladau bobl eraill; 
 
·  Ddim yn hoffi bod yn gorfforol agos at bobl; 
 
·  Arddangos prin ddychymyg; 
 
·  Anawsterau yn chwarae gyda phlant eraill neu’n ffafrio fod ar eu pen eu hun; ac mewn ambell i achos; 
 
·  Ymatebion cryf at arogleuon, seiniau arbennig, neu newidiadau yn eu rheolwaith. 
 
Os ydych chi neu unrhywun wedi eu cynnwys yng ngofal eich plentyn yn bryderus eu bod nhw’n arddangos yr arwyddion yma, dylsech fedru trafod hwn gyda gweithiwr broffesiynol gofal iechyd. Dylsent ofyn am ddatblygiad, ymddygiad eich plentyn, a sut mae’n nhw’n siarad ac ymwneud ag eraill, a dylsent wneud hwn yn sensitif, a chymryd amser i wrando arnoch, y chymryd eich pryderon o ddifri. Mae hefyd yn bwysig eu bod nhw’n trafod gyda chi sut mae’r arwyddion mae eich plentyn yn arddangos yn effeithio eich plentyn a gweddill y teulu.  
 
Os ydych chi a’r gweithiwr broffesiynol gofal iechyd yn teimlo ei fod yn angenrheidiol, byddent yn trefnu cyfeirnod ar gyfer asesiad arbenigol gan dîm awtistiaeth. Fydd y tîm awtistiaeth o bosib yn cynnwys pediatregydd, seicolegydd addysgol, a therapydd lleferydd a ieithoedd, er enghraifft. Dylai’r gweithwyr yma gael profiad, a bod yn dda am, gyfathrebu gyda phlant sydd ag awtistiaeth. 
 
Yn ystod asesiad am awtistiaeth, bydd y tîm awtistiaeth yn trafod eich pryderon gyda chi mewn dyfnder fwy, a hefyd yn ffeindio mas mwy am hanes meddygiaeth eich plentyn a’ch teulu. Dylsent roi arholiad gorfforol i’ch plentyn, arsylwi ar eu hymddygiad, a hefyd ddefnyddio ofer arbennig sy’n darparu mwy o fewnwelediad at gyflwr eich plentyn, megis asesiadau o sut mae eich plentyn yn defnyddio iaith. 
 
Unwaith mae’r asesiad cyffredinol wedi cymryd lle, dylai’r tîm awtistiaeth ddefnyddio’r holl wybodaeth maent wedi casglu i wneud diagnosis. Dylsent wneud record o’r asesiad yma, a dylsai gynnwys wybodaeth megis cryfderau, sgiliau, anawsterau ac anghenion eich plentyn, yn ogystal â disgrifiad o’r help bydd eich plentyn angen o bosib o ran addysg, cyfathrebu, byw dyddiol a lles arferol. Gall hwn, gyda’ch caniatâd chi, gael ei rannu wedyn gyda meddyg ac ysgol eich plentyn, ac unrhyw weithiwr broffesiynol sydd o bosib wedi ei cynnwys mewn darparu’r cymorth byddwch chi a’ch plentyn angen. 
 
Therapi Lleferydd Llundain 
 
Dylai eich Tîm Lleferydd a Ieithoedd fod yn defnyddio’r canllawiau yma fel safon euraidd, ac yn Therapi Lleferydd Llundain mae’n nhw yng nghalon pob dim rydyn ni’n gwneud. 
 
Os oes pryder gennych fod eich plentyn yn arddangos arwyddion awtistiaeth a hoffwch drefnu asesiad, plis peidiwch oedi i gysylltu gyda ni. Fedrwn ni gario mas asesiadau cartref, yn yr ysgol neu’r feithrinfa, neu yn ein clinig newydd sbon. Edrychwn ymlaen at glywed gennych


Be the first to review this item!


Bookmark this

21 Aug 2019


Share & Bookmarking
Advertisement