Cyflogaeth ac Awtistiaeth – Yr Hyn a Weithiodd i Mi

 

Mae gan Michael Barton awtistiaeth gweithredol uchel. Fe ydy awdur ‘It’sRainingCatsandDogs’ ac ‘A DifferentKettle of Fish’, ill wedi eu cyhoeddi gan Gyhoeddwyr Jessica Kingsley. Dechreuodd ei addysg mewn uned, symud ymlaen at ysgol brif ffrwd gyda chymorth ac yn 2014 mi wnaeth o gwblhau gradd 4 blwyddyn mewn Ffiseg. Mae wedi bod yn gweithio llawn amser fel Dadansoddwr Marchnad yn Buyacar.co.uk ers 2015. 

 

 

 

Dimond 16% o oedolion awtistig sydd mewn gwaith llawn-amser, yn ôl astudiaeth llynedd gan y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth (CGA). Ddaru eu hastudiaeth blaenorol, nôl yn 2007, rhoi’r ffigwr yma at 15%. Mewn geiriau arall dimond gwelliant ymylol sydd wedi cael ei wneud yn y 10 mlynedd diwethaf, ar wahan i gynyddiaeth awtistiaeth ddod rhyw ffordd ers hynny. 

 

Datgelwyd yr un arolwg hefyd bod 32% o oedolion awtistig mewn rhyw fath o waith â thâl, sy’n cymharu at 47% o bobl anabl ac 80% o’r poblogaeth arferol. Pam ydy’r ffigurau yma mor ofnadwy o is a beth fedr gael ei wneud i’w gwella? 

 

Yn gyntaf, y rhwystr fwyaf i bobl awtistig ydy’r diffyg deall, nid jyst oddi wrth gyflogwyr potensial ond y cyhoedd arferol hefyd ar y cyfan. Medd TonyAttwood, sydd efallai arbenigwr mwyaf blaenllaw’r byd mewn awtistiaeth gweithredol-uwch a Syndrom Asperger, bod pobl ag awtistiaeth ddim yn dioddef o awtistiaeth ond maent yn dioddef o anwybodaeth pobl eraill. 

 

Yn ail, cyfeirir awtistiaeth yn aml fel anhwylder y sbectrwm awtistiaeth (neu ASA) sydd yn rhoi argraff negatif i bobl yn syth ynglŷn â’r cyflwr. Mae hwn er gwaethaf y ffaith fod gan y rhan fwyaf o bobl awtistig ffordd drefnus iawn o feddwl ac yn ystyried y byd, a’r pobl o’u cwmpas, i fod yn anrhefnus. 

 

Dwi’n credu taw cwestiwn ydyw o werthfawrogi gwahaniaethau pobl awtistig, yn hytrach na’u syfrdanu nhw am beidio bod fel gweddill y poblogaeth. Mae angen i bobl edrych heibio ein anawsterau cymdeithasol a chofleidio ein cryfderau er mwyn ein helpu gwneud cyfraniad gwirioneddol i’r byd. 

 

 

 

Mynd mewn i fyd cyflogaeth 

 

Dydy ennill swydd yn y lle gyntaf ddim yn hawdd i unrhywun, heb sôn am bobl awtistig. Fe wariais i bron at bedwar mis yn gweithio oriau llawn amser yn chwilio am swydd ac mi wnes i dros 100 ymgais. 

 

Teimlais fel yr oeddwn wedi fy siwtio’n ddelfrydol at bob swydd ymgeisiais amdanynt a doeddwn i ddim yn medru deall pam na fyddent yn fy nghyfweld! Ar ddiwedd y dydd, mae hela am swydd yn gêm rhifau felly mae’n rhaid i chi jyst ddyfalbarhau. Setiwch darged ar gyfer pob dydd, neu bob wythnos os yw’n well gennych, a chadwch ati. 

 

Y cyfweliad 

 

Y broses cyfweld ydy un o’r ffyrdd mwyaf cyffredin i gyflogwyr hidlo ymgeiswyr ac mae’n rhagfarnllyd iawn tuag at sgiliau cymdeithasol. Mewn geiriau arall, mae cyflogwyr yn fwy tebygol i logi rhywun maent yn dod ymlaen â hwy ac yn rhagflaenori hwn yn aml dros eu haddasrwydd i’r swydd.  

 

Mae gan bobl awtistig cynifer o sgiliau gwych i’w cynnig sydd fel arfer wedi eu hanwybyddu ond angen cael eu harneisio. Golygai ein sgiliau cymdeithasol tlawd y byddwn fel arfer yn cael ein sgrinio mas yn y broses cyfweld. Ond, roedd rhan o’r cyfweliad am fy swydd bresennol yn cynnwys prawf ymarferol, yn fy asesu ar fy sylw at fanylion. 

 

Mae TempleGrandin, sydd efallai’r person awtistig mwyaf enwog yn y byd, yn cefnogi’r syniad yma – fe ffeindiodd hi bod mynd â phortffolio o’i gwaith at gyfweliad yn dweud llawer mwy amdani hi nag y bydd unrhyw cwestiwn mewn cyfweliad ffurfiol yn dadorchuddio. 

 

Siwr iawn mae hwn yn ffordd llawer gwello asesu addasrwydd rhywun ar gyfer swydd ynlle holi cwestiynnau amwys, agored? 

 

Yr angen am amrywiaeth 

 

Rhywbeth arall dwi’n credu naeth fy helpu i ennill fy swydd oedd drwy ddweud faint mor bwysig mae hi i gael ystod amrywiol o bobl o fewn y cwmni a phobl sy’n meddwl yn wahanol. Dydy tîm ddim yn gweithio os yw pawb yn meddwl yr un ffordd – rydych chi angen sgiliau gwahanol a syniadau gwreiddiol a safbwyntiau wedi eu dodi ar y bwrdd. Mewn geiriau eraill rhaid i chi ffeindio ffordd i fod yn wahanol, ynlle trio bod fel pawb arall, i ennill y swydd. 

 

Diddordeb arbennig 

 

Efallai taw berchen diddordeb arbennig, diddordeb dwys neu obsesiwn sydd yn gyffredin iawn mewn pobl awtistig, neu angerdd arall ydy’r allwedd at sefyll mas oddi wrth ymgeiswyr eraill. Pan ges i fy nghyfweliad am fy mlwyddyn profiad gwaith yng Nghaergrawnt fe ofynnodd un o fy nghyfwelwyr am fy nringo creigiau ac fe warion ni’r 10 munud nesaf o gyfweliad 30 munud yn sgwrsio am ei ymdrechion dringo creigiau. Dwi’n meddwl yn sicr taw rhan o’r rheswm ddaru nhw fy llogi! 

 

 

 

Roedd gen i ar fy CV fod gen i awtistiaeth gweithredol uwch a’i bortreadu mewn golau positif iawn, gyda sgiliau megis: 

 

  • Ffocws ddwys 

  • Sylw eithriadol at fanylion a chywirdeb 

  • Prydlondeb 

  • Dibynadwyedd 

  • Dysgwr gyflym 

 

  • Gonestrwydd 

Wedi bod yn gweithio llawn amser fel dadansoddwr marchnad i’r cwmni ceir ar-lein Buyacar.co.uk ers ddwy flynedd a hanner, mae pethau’n mynd yn dda iawn i mi. Mae fy sgiliau’n cael eu cydnabod a’u defnyddio. Mae’n nhw’n dweud fy mod i’n gyflym, manwl gywir ac wedi fy ffocysu’n hynod ar gwblhau’r tasg dan sylw. Mi wn taw aelod gwerthfawr o’r tîm ydw i oherwydd i mi eu darparu gyda gwybodaeth a dadansoddi data sy’n eu helpu nhw i wneud eu swyddi, a hefyd dwi wedi rhoi mewnwelediadau i’r cwmni i mewn i’r farchnad ceir nad ydynt erioed wedi berchen.  

Dwi felly yn annog cyflogwyr i gofleidio awtistiaeth. Rydych chi angen grwp amrywiol o bobl er mwyn adeiladu tîm gwych ac mae yna lawer o bobl awtistig sydd â thalent heb ei gyffwrdd, yn aros i ymuno â chi. Jyst rhowch gyfle iddynt.

 

Bydd Michael yn siarad yn Sioe Awtistiaeth Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar 28ain Medi 2017 www.thewelshautismshows.co.uk

Am ragor o wybodaeth am Michael ymwelwch â www.michaelbarton.org.uk

Be the first to review this item!


Bookmark this

03 Jul 2019


By Michael Barton
Share & Bookmarking
Advertisement